Rabu, 05 Desember 2012

Pappaseng to ogie (Petuah Bugis)

-Sadda mappabbati ada artinya bunyi mewujudkan kata

 -Ada mappabbati gau artinya kata mewujudkan perbuatan

 -Gau mappabbati tau artinya perbuatan mewujudkan manusia

1. AJA’  MUANGOAI ONRONG,  AJA’TO MUACINNAI TANRE TUDANGENG,  NASABA DETUMULLEI PADECENGI TANA,  RISAPPAPO MUOMPO,  RIJELLO’PO MUAKKENGAU
Artinya :
Janganlah menyerakahi kedudukan, jangan pula terlalu mengingini jabatan tinggi, karena engkau tak sanggup memperbaiki Negara.  Kalau dicari baru akan muncul.  Kalu ditunjuk baru engkau mengaku.
Penjelasan :
Pada hakikatnya, semua orang mencita-citakan kedudukan atau jabatan tinggi, tetapi takdir dan kesempatan membawanya kea rah lain. Akan tetapi manakala keserakahan menjadi tumpuan untuk menggapai cita-cita, maka dalam perjalanan menuju cita-cita unsure moral akan dikesampingkan, bahkan fatal bila ditunjang oleh kekuasaan.  Sebaliknya seorang yang beritikad baik pada umumnya mempunyai harga diri sehingga malu akan mengemis jabatan dan bila diberikan amanah dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

2. TELLU  RIALA  SAPPO :  TAUWE RI DEWATAE, SIRI  RI WATAKKALETA, NENNIYA SIRI RI PADATTA RUPA TAU
Artinya :
Hanya tiga yang dijadikan pagar : rasa takut kepada Tuhan,  rasa malu  pada diri sendiri, dan rasa malu kepada sesame manusia.
Penjelasan :
Rasa takut kepada Tuhan membawa ketaqwaan dan memperkuat iman.  Rasa malu kepada diri sendiri akan menekan niat buruk dan memperhalus akal budi, dan rasa malu kepada sesama manusia dapat membendung tingkah laku buruk dan meninggikan budi pekerti

3. PALA  URAGAE,  TEBBAKKE  TONGENGNGE,  TECCAU  MAEGAE,  TESSIEWA  SITULA’E
Artinya :
Tipu daya mungkin berhasil untuk sementara, tetapi kebenaran tak termusnahkan,  kebenaran tetap akan hidup dan bersinar terus di dalam kalbu manusia.
Penjelasan :
Karena sumber kebenaran datangnya dari Tuhan.  Yang sedikit  mungkin mengalahkan yang banyak untuk sementara karena kekuatan. Akan tetapi yang banyak tidak dapat diabaikan atau dimusnahkan. Yang banyak saja sudah satu kekuatan apalagi yang banyak membina kekuatan.
Adalah tidak mungkin matahari tenggelam di siang hari, seperti tidak mungkinnya memusnahkan kebenaran .
Prinsip Bangsa Bugis
....................................................
1. Keturunan yang diajarkan bagaimana mempertahankan kehormatan keluarga.
2. Keturunan yang dibesarkan dengan memandang perempuan sebagai simbol kehormatan keluarga.
3. Keturunan yang diajarkan untuk menjaga martabat orang lain dan dirinya sendiri.
4. Keturunan yang diajarkan untuk tidak tunduk kepada orang lain.
5. Keturunan yang ingin bebas merdeka berjuang dan berusaha untuk bertahan hidup.
6. Keturunan yang berabad abad mentalnya telah dibentuk dan ditempa dengan keras oleh gelombang
7. Keturunan yang diajarkan berani menghadapi masalah dan tidak lari dari kenyataan hidup.dan
8. Keturunan yang berani berbicara hanya jika ada BUKTI.
1. ALLUPAI PAPPADECEMMU LAO PADAMMU RUPA TAU
    Lupakan kebaikan yang pernah Anda lakukan terhadap sesamamu

2. ENGNGERANGNGI PAPIJAMU LAO PADAMMU RUPA TAU
    Ingat  keburukan yang pernah Anda lakukan terhadap sesamamu
Kearifan Lokal Bangsa BugisSetumpuk wejangan  yang berhamburan di bumi kita ini. Ia bak ratnamutumanikam, dimanapun ia berada maka kaum Bugis berhak  mengaplikasikan untuk itu. 'Sedikit' dari banyaknya mutiara itu adalah kearifan lokal di kalangan Bangsa Bugis atau lebih dikenal dengan istilah "Ada-ada Pappaseng" (Kata/kalimat yang mengandung tuah-tuah) yang lahir dari  moyang Bangsa Bugis. Akan Menjadi nilai luhur yang kemudian bermuara dan membentuk budaya Siri' na Pesse'(Budaya Malu dan Harga Diri). Terakomodir  dan berhulu pada slogan 'Sipakatau' yakni, saling memuliakan.
Berikut diantaranya:
"Iyyapa nari isseng lamunna salo'e na loanna, rekko purai ri atengngai"
Artinya: Luas dan kedalaman sungai itu bisa diketahui ketika telah menyeberanginya.
Maksudnya: Sulit tidaknya suatu pekerjaan akan bisa terukur setelah mencobanya.

" Aja' mucapa'i lempue o ... arung mangkau'. Malempuko mumadeceng bicara, mumagetteng"
Artinya: Jangan sekali-kali Engkau meremehkan kejujuran wahai pemimpin! Berlaku jujurlah, serta peliharalah tutur katamu, engkaupun harus tegas.

"Temmate lempue, temmaruttung lappae, teppettu maompengnge, teppolo massalemoe"
Artinya: Takkan mati kejujuran itu, takkan runtuh yang datar, takkan putus yang kendur, takkan patah yang lentur

Naiya accae' ripatoppoi jekko' aggati alliri, nare'kko tyai mareddu' mapoloi.
(kepandaian yang disertai kecurangan, kelicikan ibarat tiang rumah"bugis makassar", kalau tak tercabut ia patah)

Ritoro'i lempu'E rice'koe', iyakia, iyamua mappattentu lempu'emi ritu.
( pada mulanya kejujuran itu diatasi oleh kecurangan, namun pada akhirnya yang menentukan kejujuran juga)
Tuntu’i paddisengengngE si tanre tanrena, nasaba’ iyyatu paddisengengngE maringeng ritiwi tiwi, riabberangngi pede’ maegai, alena mmalitutuiki’. Naiyya warang parangE matane’ ritiwi riabberanngi cappuui’. idi’pa malitutuiwi.
Terjemahan bebasnya kurang lebih seperti ini, tuntutlah ilmu setinggitingginya, karena ilmu itu mudah dibawa bawa, dan akan berlipat ganda kalau dibagi kepada orang lain. Kalau harta berat dibawa, selalu dijaga supaya tidak diambil dan akan berkurang kalau diberikan kepada orang lain.


”Naiyya ri asengge maradeka, tellumi pannessai: seuani, tenri lawa’i ri olona. Maduanna, tenri angka’i ri ada-adanna. Matellunna, ternri atteangngi lao maniang, lao manorang, lao orai, lao alau, lao ri ase, lao manorang”.
 ”ade’ temmakkiana’ temmakieppo” …”adat tidak megenal anak, tidak mengenal cucu”.
 ”Aja’ muangoai onrong, aja’to muacinnai tanre tudangeng. De’tu mulle’i padecengi tana. Ri sappa’po muompo, ri jello’po muakkengau”
 ”Mappasitinaja atau mappasikoa”
 ”Ri pariaja’i ri aja’e, ri parialau’i rialau’e, ri parimaniangngi ri maniangnge, ri parimanorangngi manorangnge. Ri pari ase’i ri ase’e, ri pariawa’i ri awa’e”.
Paseng toriolota, eppa tanranna to madeceng kalawing ati. Seuani, passu’i ada na patuju. Maduanna, matuoi ada na sitinaja. Matellunna, duppai ada napasau. Ma’eppana, moloi ada na padapi”
Maccai na malempu, Waraniwi na magetteng
”Duami kuala sappo, Unganna Panasa’e, Belo Kanukue”
“Pada Idie Pada Elo, Sipatuo Sipatokkong”
“Akka’i padammu rupa tau natanréréko”
 “Nakko de’ siri’mu engka mussa pessemu”
 “Toddopuli temalara”
 “Nigi-nigi majenggo dena masempajang, iya na diaseng bembe` “
 “Pada laleng teppada upe’ ”
 “Pa’dioloi niya’ madécéng, ritemmadduppana iyamanenna gau’é”
 “Taro ado taro gau”
 ”Ininnawa mitu denre sisappa, sipudoko, sirampe teppaja”

*disadur dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar